Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 28 November 2023


 1. Generellt

  1. Stammy AB, org.nr 559372-7638, (”Bolaget”), tillhandahåller digitala lojalitetsprogram via mobilapplikation via appen “Stammy” eller i förekommande fall white-label version till kunder i till kunder i Sverige (”Kunden”). De tjänster (”Tjänsterna”) som tillhandahålls via Stammy beskrivs närmare nedan i punkt 3.1

  2. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) tillämpas på de Tjänster som Stammy tillhandahåller till Kunden och kompletterar de specifika villkor som ingåtts eller ingås mellan Stammy och Kunden. För det fall att det skulle föreligga motstridighet mellan de specifika villkoren och de Allmänna Villkoren äger de specifika villkoren företräde.

  3. Genom att Kunden via Stammy ansöker om registrering hos Bolaget (se punkt 3.2) för att använda Stammy godkänner och accepterar Kunden att bli bunden av dessa Allmänna Villkor. Bindande avtal (”Avtalet”) mellan Kunden och Bolaget uppkommer när Bolaget bekräftat Kundens registrering och Kunden får tillgång till Tjänsterna via Stammy. De Allmänna Villkoren är en del av Avtalet mellan Kunden och Bolaget.'

 2. Test

  1. Följande ord och begrepp ska i dessa Allmänna Villkor ha den innebörd som anges nedan:

   ”Allmänna Villkor” har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
   ”Avtalet” har den betydelse som framgår av punkt 1.3.
   ”Bolaget” har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
   ”Kund” har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
   ”Stammy” avser Bolagets applikation, Stammy, genom vilken Tjänsterna tillhandahålls Kunden.
   ”Part” avser Bolaget och/eller Kunden.
   ”Personuppgiftspolicy” har den betydelse som anges i punkt 19.
   ”Samarbetspartner” avser Bolagets samarbetspartners.
   ”Tjänst” har den betydelse som anges i punkt 3.1.
   ”Webbplatsen” avser Bolagets webbplats https://stammy.se/.
  2. Begrepp som anges i singularis har motsvarande betydelse i pluralis och vice versa. Detsamma gäller begrepp som anges i bestämd respektive obestämd form.

 3. Tjänsterna

  1. Stammy är en applikation som ger Kunden möjlighet att i förväg ladda ett saldo med pengar på sitt konto för att därefter använda appen som betalmedel vid de försäljningsställen som erbjuder Stammy som lojalitetsprogram. I och med användandet av Stammy erhåller Kunden en rabatt på varans pris. (”Tjänsten”). I förekommande fall finns Stammy även som plattform för en näringsidkare att sätta sin egen logotyp och färg på för att erbjuda Stammys tjänst under eget namn till sin kundkrets.

  2. Vid var tid gällande beskrivning av tillgängliga Tjänster finns att tillgå på Webbplatsen. På Webbplatsen framgår även samtliga Tjänster som Bolaget, vid var tid, tillhandahåller via Stammy.

 4. Kundens ansvar och åtagande (utöver specifika åtaganden under punkt 6)

  1. Kunden garanterar att de uppgifter som Kunden lämnat vid registrering och därefter i alla avseenden är korrekta och att uppgifterna omedelbart uppdateras om förhållanden, som medför att redan lämnade inte längre är korrekta, inträffar. Bolaget ansvarar inte i något fall för felaktigt registrerade uppgifter, oavsett registreringsmetod.

  2. Kunden ska vid var tid följa Bolagets instruktioner.

  3. Om

   1. Kunden har anledning att misstänka att någon obehörig kommit åt eller har kännedom om lösenord,

   2. Kunden har anledning att misstänka att någon ändrat Kundens registrerade uppgifter.

   ska Kunden utan dröjsmål informera Bolaget om sådant förhållande så att Bolaget kan vidta lämpliga åtgärder, såsom att spärra Lösenordet och eller Digital Nyckel och/eller Kundens konto alternativt uppdatera Kundens registrerade uppgifter. Meddelande sker via Webbplatsen eller genom Stammy.

   Utöver ovan ska Kunden även i övrigt hålla Bolaget underrättat om förhållanden som är av betydelse för Avtalet och/eller Tjänsternas utförande.

  4. Kunden ansvarar för att all extern utrustning som behövs för nyttjande av Stammy och Tjänsterna såsom mobiltelefon, läsplatta, dator eller annan teknisk utrustning fungerar korrekt och vid var tid är kompatibel med Stammy och Tjänsterna. Kunden ansvarar också för att uppdatera Stammy till senaste version. Kravspecifikation finns tillgänglig på Webbplatsen.

 5. Priser, avgifter och betalningsvillkor

  1. Om betalning inte sker i rätt tid har Bolaget rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess full betalning har erlagts. Bolaget har även rätt till ersättning för kostnader (såsom betalningspåminnelse och inkassokrav) för indrivning av förfallet belopp.
 6. Immateriella rättigheter m.m.

  1. All upphovsrätt (inklusive rätt till programvara, källkod, objektkod och algoritmer) och andra immateriella rättigheter (inklusive varumärkesrätt och patent) hänförliga till Stammy (och dess innehåll) och Bolaget innehas eller licensieras av Bolaget eller dess leverantörer och Samarbetspartners. Inga sådana rättigheter överförs på något sätt till Kunden – vare sig genom Avtalet eller genom nyttjandet av Stammy. Kunden har inte rätt att kopiera, distribuera, sälja, publicera, överlåta, låna ut, upplåta i andra hand, modifiera, eller på annat sätt förfoga över eller vidta någon åtgärd avseende den mjukvara som Stammy använder. Kunden har inte rätt att ägna sig åt s.k. reverse engineering, dekompilering, demontering eller på annat sätt försöka komma åt mjukvarans källkod.

  2. Kunden ska se till att all information och material som överförs till Stammy är fri från skadliga element eller programkod eller sabotageprogram (såsom virus och trojaner). Kunden ansvarar för att information som Kunden laddar upp på Webbplatsen eller gör tillgänglig genom Stammy inte gör intrång i annans rättigheter eller annars står i strid med lag, reglering eller annans rätt.

  3. Bolaget tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda data. Bolaget ansvarar inte för om data, trots vidtagna säkerhetsåtgärder, har blivit tillgängliga för tredje part utan att Bolaget agerat vårdslöst.

 7. Bolagets ansvar

  1. Bolaget är inte ansvarigt för skada eller förlust som Kunden orsakats till följd av:

   1. Kundens fel eller försummelse, inklusive att Kunden inte korrekt påbörjat eller avslutat Tjänst,

   2. att Kunden inte tillgodogjort sig tillhandahållen information,

   3. att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet eller i övrigt inte följt Bolagets instruktioner, att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet eller i övrigt inte följt Bolagets instruktioner,

   4. fel eller bristande funktionalitet som är hänförlig till Kundens mobiltelefon eller annan teknisk utrustning (såsom t.ex. avstängning eller urladdning),

   5. avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, Internet- eller andra kommunikationsförbindelser, eller teleoperatörs eller elleverantörs åtgärd eller underlåtelse som påverkar Tjänsts funktionalitet eller dess tillhandahållande,

   6. avbrott i eller bristande tillgänglighet till Tjänst,

   7. obehörig användning av Lösenordet och/eller Tjänst, eller Force majeure (se punkt 17).

  2. Bolagets sammantagna ersättningsskyldighet ska under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp, om Bolaget inte har agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

  3. Bolaget ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada eller följdskada såsom exempelvis utebliven vinst. Bolaget ansvarar inte heller för skada i förhållandet mellan Kunden och tredje part.

 8. Kundens ersättningsansvar

  1. Kunden ska hålla Bolaget skadeslöst för den skada eller förlust som Bolaget orsakas till följd av Kundens fel eller försummelse eller att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet eller i övrigt inte följt Bolagets instruktioner.

  2. Kunden ska vidare hålla Bolaget skadeslös från alla krav som riktas mot Bolaget från tredje part som är en direkt eller indirekt följd av Kundens nyttjande av Stammy.

 9. Reklamation

  1. Eventuell reklamation av Kunden ska ske utan dröjsmål och senast inom 60 dagar från det att den händelse som gett upphov till reklamationen inträffade alternativt att Kunden fick eller bort ha fått kännedom om en debitering som Kunden önskar reklamera. Reklamationen ska tydligt ange felets slag. Kunden ska i skälig utsträckning vara Bolaget behjälplig vid eventuell utredning till följd av reklamation.
 10. Meddelanden (kundtjänst)

  1. Meddelanden som inte går att förmedla via Stammy eller Webbplatsen ska kommuniceras till Bolagets kundtjänst enligt nedan:

   E-postadress: support@stammy.se

 11. Avtalstid, förtida upphörande m.m.

  1. Avtalet gäller från och med det att Bolaget har bekräftat Kundens registrering (se punkt 4) till dess det upphör att gälla i enlighet med Avtalet, eller så som annars skriftligen har avtalats.

  2. Kunden kan säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom meddelande till Bolagets kundtjänst.

  3. Bolaget har rätt att omedelbart stänga av Kundens tillgång till Stammy och avsluta Kundens konto och/eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om

   1. Kunden väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet, Kunden inte uppfyller, eller det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att uppfylla, sina betalningsskyldigheter gentemot Bolaget eller inte har ett giltigt kontokort eller annan betalningsmetod, såsom tillämpligt, registrerat genom Bolaget,

   2. Kunden enligt Bolagets skäliga bedömning kan förväntas hamna på obestånd,

   3. Kunden använder Stammy i strid med Avtalet eller på ett sätt som kan orsaka Bolaget eller tredje part skada,

   4. Kunden lämnat felaktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter, eller Bolaget vid en samlad bedömning gör det sannolikt att Kunden kan anses vara delaktig i, på annat sätt ha samröre med, brottslig verksamhet.

  4. Avtalets upphörande (oavsett anledning) ska inte påverka Parts rättigheter och/eller skyldigheter som har uppkommit före tidpunkten för Avtalets upphörande.

 12. Ångerrätt

  1. För privatkunder gäller att Kundens beställning av Stammy omfattas av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt att frånträda en beställning av Stammy inom ramen för Avtalet utan att ange något skäl (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Kunden fått en bekräftelse av sin beställning (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång meddela Bolaget om att Kunden vill frånträda sin beställning (det räcker med att Kundens meddelande har skickats innan ångerfristen gått ut). Kunden kan även använda standardblanketten som Konsumentverket tagit fram och som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

  2. Observera att ångerrätten är begränsad. Om Kunden påbörjar användningen av Stammy samtycker Kunden till att Bolaget påbörjar fullgörandet av leveransen av Stammy, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut och att det därigenom inte finns någon ångerrätt. Kunden medger således att denne inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt då Kunden påbörjar användningen av Stammy.

  3. Om Kunden frånträder en beställning med stöd av ångerrätten kommer Bolaget utan avdrag återbetala vad Kunden erlagt för Stammy som omfattas av den aktuella beställningen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Bolaget underrättades om Kundens beslut att frånträda beställningen. Kunden har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda Avtalet genom att meddela Bolaget om detta inom 14 dagar från godkänd registrering.

 13. Force Majeure

  1. Bolaget ska inte ansvara, eller vara ersättningsskyldig, för någon brist eller försening avseende Bolagets åtaganden enligt Avtalet om bristen eller förseningen beror på omständighet utom Bolagets kontroll. Exempel på omständighet utom Bolagets kontroll är eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, krigshändelse, terroristattack, epidemi, strejk, avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, Internet- eller annan kommunikationsförbindelse, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, oroligheter, lagbud eller myndighetsåtgärd.
 14. Sekretess

  1. Parterna förbinder sig att inte utan den andra Partens samtycke röja konfidentiell information avseende denne. Kunden är dock införstådd med och samtycker till att Bolaget kan komma att tillhandahålla information om Tjänsterna och dess användning till tredje part såsom Samarbetspartners i syfte att fullgöra sina åtaganden gentemot dessa. Kunden är vidare införstådd med och samtycker till att Bolaget kommer att rapportera eventuella missbruk av Tjänsterna, brottslig verksamhet, bedrägliga eller olämpliga beteenden och/eller misstankar därom till polisen eller andra myndigheter.
 15. Behandling av personuppgifter m.m.

  1. Personuppgifter behandlas och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning samt i enlighet med Bolagets vid var tid gällande personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”). Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig såväl på Webbplatsen som via Stammy.

  2. Kunden har rätt att när som helst begära radering av sitt användarkonto och tillhörande personuppgifter med undantag för uppgifter som Bolaget är juridiskt skyldig att behålla.

 16. Ändringar, överlåtelse m.m.

  1. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar förmedlas via Stammy och på Webbplatsen. Om Kunden därefter fortsätter att använda Stammy även efter det att ändringar publicerats anses Kunden ha godkänt ändringarna.

  2. Vid var tid gällande Allmänna Villkor finns tillgängliga på såväl via Stammy som på Webbplatsen.

  3. Bolaget har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Kundens medgivande. Vidare har Bolaget rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Avtalet.

  4. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Bolagets skriftliga medgivande.

 17. Övrigt

  1. Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som Avtalet berör.

  2. Parterna är överens om att om någon bestämmelse i Avtalet skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar ska bestämmelsen och övriga villkor i Avtalet gälla i tillåten utsträckning.

 18. Tvister och tillämplig lag

  1. Svensk lagstiftning ska tillämpas på Avtalet.

  2. Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan Parterna. Om Parterna inte kan nå en överenskommelse kan tvisten, på Kundens begäran, prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

  3. EU-kommissionen erbjuder en webbplats för att hjälpa missnöjda kunder att lösa tvister: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  4. Denna punkt ska gälla även efter Avtalets upphörande.


Allmänna villkor – Senast uppdaterad: 28 November 2023